Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки при наявності медичних показань (за рішенням лікуючого лікаря) або з використанням засобів телекомунікації. 

Підстави надання послуги: 

– направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
– направлення лікуючого лікаря;
– самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого;
– самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
– самозвернення у невідкладному стані.

Місце надання послуг:

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22,

м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 9,

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 20, 

м. Дрогобич, вул. А. Шептицького, 7.

Спеціалісти, які працюють на посадах: Лікар-акушер-гінеколог, лікар-алерголог, лікар-алерголог дитячий, лікар-анестезіолог, лікар-гастроентеролог, лікар-гематолог, лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, лікар-дерматовенеролог, лікар-ендокринолог, лікар-ендокринолог дитячий, лікар-ендоскопіст, лікар-інфекціоніст, лікар-кардіолог, лікар-кардіоревматолог дитячий, лікар-нарколог, лікар-невропатолог, лікар-невролог дитячий, лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед-травматолог дитячий, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог дитячий, лікар-офтальмолог, лікар-офтальмолог дитячий, лікар профпатолог, лікар-психіатр, лікар-пульмонолог, лікар-ревматолог, лікар-рентгенолог, лікар-сексопатолог, лікар-терапевт, лікар-терапевт підлітковий, лікар з ультразвукової діагностики, лікар-уролог, лікар-уролог дитячий, лікар з функціональної діагностики, лікар-хірург, лікар-хірург дитячий, лікар-хірург-проктолог, лікар-стоматолог-хірург.

Перелік обладнання:

-ваги медичні з ростоміром (або ваги для новонароджених і дітей раннього віку);
-портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

-аптечка для надання невідкладної допомоги;
-мішок ручної вентиляції легенів;
-глюкометр;
-термометр безконтактний;
-пульсоксиметр;
-тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

-електрокардіограф багатоканальний;

Підрядники:

 1. КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» ДМР – проведення лабораторних досліджень у клініко-діагностичній лабораторії КНП «ДМЛ № 1» ДМР;
 2. КНП «Дрогобицька міська лікарня № 3» ДМР – надання послуг на проведення цитологічних досліджень;
 3. КНП «Дрогобицька міська лікарня № 5» ДМР – надання послуг з медичного обслуговування працівників;
 4. ТзОВ «Унілаб» – надання медичних послуг з проведення спеціалізованих лабораторно-діагностичних досліджень.

Обсяг медичних послу, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:

 • загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень;
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • морфологічне дослідження клітин крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа); аміак (крові); гама-глутамілтранспептидаза; креатинфосфокіназа загальна (КФК); Тимолова проба;
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • сифіліс РМП,
 • бактеріоскопія мазка мокротиння на виявлення КСП,
 • загальний аналіз сечі;
 • копрологічне дослідження, кал на приховану кров;
 • кал на гельмінти;
 • бактеріоскопія мазка мокротиння на виявлення КСП;
 • сифіліс РМП;
 • антитіла коронавірусної хвороби COVID-19;
 • тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ).

3. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема:

 • рентгенологічні дослідження;
 • ультразвукові дослідження;
 • ендоскопічні дослідження:
 • гастроскопія;
 • езофагодуоденоскопія;
 • цистоскопія;
 • функціональні дослідження:
 • електрокардіографія (ЕКГ);
 • спірографія;
 • офтальмологічні дослідження:
 • офтальмометрія;
 • офтальмоскопія;
 • рефрактометрія;
 • периметр поля зору;
 • пневмотахометрія,
 • дослідження слуху (аудіологічні):
 • аудіометрія;
 • інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

4. Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.

5. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.

6. Динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.

7. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.

8. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.

9. Ведення вагітності.

10. Проведення консультативного обстеження вагітних з груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та перинатального ризиків із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде вагітність.

11. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.

12. Проведення профілактики захворювань.

13. Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію.

14. Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту