Діагностичне відділення

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕНТГЕНДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Рентгенодіагностичне відділення є окремим структурним підрозділом лікувально-профілактичного закладу.
  • Відділення об’єднує рентгенодіагностичні кабінети, у тому числі флюорографії, кабінет ультразвукової діагностики, (кабінет) ендоскопії.
  • Відділення організовується при наявності у його складі не менш ніж 3 лікарів і очолюється завідуючим, лікарем-рентгенологом першої або вищої кваліфікаційної категорії.
  • У своїй діяльності персонал відділення керується Законом України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Положенням про рентгенодіагностичне відділення, Положенням кабінет ультразвукової діагностики, Положенням про кабінет ендоскопії, директивними доку­ментами МОЗ України, розпорядженнями адміністрації поліклініки, органів санепіднагляду та радіаційного контролю, рекомендаціями го­ловних позаштатних фахівця із рентгенодіагностики, ультразвукової діагностики, ендоскопії.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 • Надання кваліфікованої рентгенодіагностичної допомоги, проведення кваліфікованого ультразвукового обстеження із застосуванням (при наявності умов) інтервенційних методів, забезпечення потреб населення в усіх основних видах ендоскопічних досліджень, маніпуляцій та операцій.
 • Проведення профілактичних флюорографічних обстежень насе­лення відповідно до Інструкції про проведення флюорографічних обсте­жень, затвердженої наказом МОЗ України від 29.07.96р. №233 „Про за­твердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз”.
 • Впровадження комплексних методів рентгенологічного дослі­дження з залученням лікарів інших спеціальностей, впровадження у практику нових високоефективних методів досліджень, у тому числі спеціальних (допплерографія, інтраопераційна ехографія, методики з контрастуванням тощо), освоєння та впровадження в практику роботи нових методів діагностичної та лікувальної ендоскопії, згідно з профілем та рівнем лікувально-профілактичного закладу.
 • Виявлення та аналіз причин розбіжностей рентгенологічних висновків, ультра­звукових, ендоскопічних обстежень із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень.
 • Підвищення кваліфікації персоналу відділення.
 • Участь у проведенні клінічних розборів, клініко-рентгенологічних і патологоанатомічних конференцій.
 • Систематичний аналіз якісних та кількісних показників відділення.
 • Впровадження заходів, спрямованих на дотримання правил техніки безпеки, виконання вимог радіаційної безпеки, забезпечення гарантії якості рентгенодіагностичних досліджень, ультразвукових, ендоскопічних обстежень.
 • Реєстрація та облік обстежених, надання висновків за результатами обстежень, збереження матеріальних цінностей і ведення архіву.
 • Розрахунок та реєстрація променевого навантаження на пацієнтів та персонал відділення.
 • Підготовка та оформлення статистичної звітності з питань рентгенодіагностики, ультразвукової діагностики, ендоскопії та надання на вимогу керівництва необхідної інформації.
 • Збір, зберігання та здача відходів, які містять срібло.

 

 • ПРИМІЩЕННЯ ТА ШТАТИ
 • Перелік приміщень рентгенодіагностичного відділення визначається діючими будівельними нормами і правилами (БНіП) та санітарними правилами і нормами на проектування лікувально-профілактичних установ (СанПіН).
 • Штати медичного персоналу рентгенодіагностичного відділення встановлюються згідно із Штатними нормативами відділень рентгенодіагностики в лікувально-профілактичних закладах системи МОЗ України.
 • Посада завідуючого відділення встановлюється при наявності у штаті не менше 3-х посад лікарів-рентгенологів замість 0,5 посади лікаря-рентгенолога. Посада старшого рентгенлаборанта відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого замість 0,5 посади рентгенлаборанта.

 

 • ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
 • Завідуючий відділенням рентгенодіагностики підпорядкований безпосередньо керівництву поліклініки.
 • У своїй роботі персонал відділення керується цим Положенням, іншими нормативними документами.
 • Діяльність персоналу регламентується його функціональними обов’язками, які випливають із завдань, що покладені на відділення. Вони складаються завідуючим і затверджуються за підлеглістю.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ (КАБІНЕТ) ЕНДОСКОПІЇ

 

 • Відділення (кабінет) ендоскопії може входити до складу діагностичних підрозділів, клінічних відділень та ін. або існувати як самостійний підрозділ установи
 • Керівництво відділенням (кабінетом) ендоскопії здійснюється завідуючим.
 • Діяльність відділення (кабінету) ендоскопії регламентується відповідними нормативними документами та положенням про відділення (кабінет).
 • Відділення (кабінет) ендоскопії утворюється з метою підвищення якості обстежень пацієнтів та раціональнішого використання ендоскопічної апаратури і кадрів.
 • При наявності в області, місті декількох ендоскопічних відділень одне з них може виконувати функцію організаційно-методичного центру з ендоскопії.
 • Ендоскопічні відділення, забезпечені висококваліфікованими кадрами (які мають вчений ступінь, вищу атестаційну категорію) та навчальною апаратурою, можуть бути базою для проведення курсів інформації та стажування.
 • Основними завданнями відділення (кабінету) ендоскопії є:
  • повніше забезпечення потреб населення в усіх основних видах ендоскопічних досліджень, маніпуляцій та операцій;
  • раціональне та ефективне використання високовартісного ендоскопічного обладнання;
  • використання в практиці нових, сучасних, найінформативніших методів діагностики та лікування.
 • Згідно з завданнями відділення (кабінет) ендоскопії здійснює:
  • діагностичні дослідження та надання за їх результатами висновків;
  • лікувальні ендоскопічні та хірургічні операції;
  • освоєння та впровадження в практику своєї роботи нових методів діагностичної та лікувальної ендоскопії, згідно з профілем та рівнем лікувально-профілактичного закладу;
  • невідкладну медичну допомогу у разі виникнення ускладнень при ендоскопічних обстеженнях та лікуванні;
  • аналіз якості діагностичної та лікувальної роботи.
 • Відділення (кабінет) ендоскопії розташовується в спеціально обладнаних приміщеннях, які повинні відповідати вимогам правил до влаштування, експлуатації, техніки безпеки та санітарним нормам і правилам, з обов’язковим забезпеченням системою заземлення та вентиляції.
 • У складі ендоскопічного відділення багатопрофільних лікарень можуть функціонувати:
  • кабінет езофагогастродуоденоскопії;
  • кабінет колоноскопії;
  • кабінет бронхоскопії;
  • кімната для миття та знезараження ендоскопічного обладнання та інструментів;
  • приміщення для збереження ендоскопічного обладнання;
  • кабінет завідуючого відділенням;
  • кабінет старшої медичної сестри;
  • ординаторська;
  • кімната для середнього медичного персоналу та інші.
 • Оснащення відділення (кабінету) ендоскопії здійснюється відповідно до рекомендованого табеля ендоскопічного обладнання для оснащення ендоскопічного відділення (кабінету) залежно від категорії медичного закладу.
 • Штат персоналу відділення (кабінету) ендоскопії встановлюється згідно з штатними нормативами, виходячи з обсягу роботи, яка виконується або планується, та залежно від місцевих умов на підставі розрахункових норм часу на ендоскопічні дослідження.
 • Навантаження на спеціалістів визначається, виходячи із завдань відділення (кабінету) ендоскопії та їх функціональних обов’язків, а також розрахункових норм часу на проведення досліджень, маніпуляцій та операцій.
 • У відділенні (кабінеті) ендоскопії ведеться затверджена МОЗ України медична документація і надаються відомості про його діяльність для включення до звіту лікувально-профілактичного закладу.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ (КАБІНЕТ) УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Відділення (кабінет) ультразвукової діагностики (УЗД) вхо­дить до складу відділу променевої діагностики, може входити до скла­ду підрозділів функціональної діагностики, клінічних відділень та ін. або існувати як самостійний підрозділ установи.
 • Персонал відділення (кабінету) складається із лікарів ультра­звукової  діагностики,   медичних  сестер,  операційних  сестер,  якщо у відділенні (кабінеті) застосовуються інтервенційні втручання під кон­тролем   ехоскопії,   санітарок.   Очолює   кабінет   лікар  ультразвукової діагностики.
 • Лікарі УЗД, які займаються пренатальною діагностикою, по­винні готуватись із числа лікарів-акушерів-гінекологів або мати відпо­відну підготовку в галузі клінічної пренатальної діагностики.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 • Проведення кваліфікованого ультразвукового обстеження із застосуванням (при наявності умов) інтервенційних методів.
 • Впровадження у практику нових високоефективних методів досліджень, у тому числі спеціальних  (допплерографія, інтраопераційна ехографія, методики з контрастуванням тощо).
 • Реєстрація та облік обстежених.
 • Оформлення та надання висновків за результатами обстежень не пізніше наступного дня після дослідження.
 • Виявлення та аналіз причин розбіжностей висновків ультра­звукового обстеження із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень.
 • Участь у проведенні клінічних розборів, клініко-рентгенологічних, клініко-патолого-анатомічних конференцій тощо.
 • Систематичний аналіз кількісних та якісних показників діяль­ності відділення (кабінету):
 • Підготовка і надання на вимогу керівництва необхідних матеріалів для складання статистичних звітів.
 • Постійне підвищення кваліфікації персоналу.
 • Надання консультативної   допомоги   фахівцям   клінічних підрозділів з питань УЗД.
 • Впроваджений заходів, спрямованих на збереження ма­теріальних цінностей, дотримання правил техніки безпеки, забезпечення гарантії якості досліджень.
 • Ретельне збереження документації» носіїв діагностичних зоб­ражень, ведення оперативного архіву.
 • Ефективне використання     персональних     електронно-обчислювальних машин для обробки та архівування ультразвукових зображень, автоматизації оформлення стандартних протоколів, підго­товки висновків тощо.
 • ПРИМІЩЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ, ШТАТИ

– Перелік приміщень відділення (кабінету) визначається діючи­ми будівельними (БНіП) та санітарними правилами і нормами проекту­вання лікувально-профілактичних установ (СанПіН).

– Для  виконання спеціальних (інтервенційних) методик повинні надаватися окремі приміщення (процедурні) згідно з призначенням та з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

– Відділення (кабінет) комплектується обладнанням, необхідним для якісного виконання покладених на нього завдань.

– Штатні нормативи кабінету УЗД при роботі в одну зміну:

 • лікар ультразвукової діагностики – 1 посада;
 • медична сестра (операційна медична сестра) – 1 посада;
 • санітарка – 0,5 посади.

– Штати відділення (кабінету) встановлюються згідно з штатни­ми   нормативами кабінетів та виходячи із обсягу робіт та розрахунко­вих норм на проведення УЗД.

– Посада завідуючого відділенням встановлюється при наяв­ності у штаті не менше як 3-х посад лікарів ультразвукової діагности­ки замість 0,5 посади лікаря ультразвукової діагностики.

– Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого замість 0,5 посади медичної сестри.

– Посади медичних сестер встановлюються відповідно до посад лікарів ультразвукової діагностики, включаючи посаду завідуючого.

– Посади операційних медичних сестер встановлюються відповідно до посади лікарів ультразвукової діагностики, які застосовують інвазивні методи втручання під контролем ехоскопії, замість посад медич­них сестер.

– Посади санітарок встановлюються із розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря ультразвукової діагностики, але не менше 1 посади на кабінет.

– Посада інженера по обслуговуванню ультразвукової діагностичної техніки встановлюється у відділеннях УЗД із розрахунку 0,5 посади на кожні 3 діючі апарати.

– Анестезіологічне забезпечення інвазивних втручань під кон­тролем   УЗД   та   проведення   цитологічних,   гістологічних,   бактеріо­логічних, біохімічних та ін. досліджень матеріалу, отриманого в процесі втручань, здійснюється за рахунок відповідних підрозділів закладу або додаткового штату співробітників.

 • ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
 • Завідуючий  відділенням  (кабінетом)  підпорядкований  заві­дуючому підрозділом, до складу якого входить відділення (кабінет), або безпосередньо керівництву закладу, якщо відділення існує самостійно.
 • У своїй роботі персонал відділення (кабінету) керується По­ложенням про відділ променевої діагностики, Положенням про від­ділення (кабінет) ультразвукової діагностики, затвердженими, даним наказом.
 • Діяльність персоналу регламентується його функціональними обов’язками, які випливають   із  завдань,   покладених  на   відділення (кабінет), складаються завідуючим, затверджуються за підлеглістю.

 

 

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту