Лабораторне відділення

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ

 

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом Дрогобицької міської поліклініки.
 • У своїй діяльності КДЛ керується чинним законодавством України,  нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров я України,  Статутом ДМП, розпорядженнями керівництва закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і нормами охорони праці та техніки безпеки та цим Положенням.
 • Штати КДЛ, рівнь оснащення визначаються згідно з  нормативно-правовими актами МОЗ України. Фахівці здійснюють свою діяльність відповідно до посадових інструкцій
 • Приміщення КДЛ, організація робочих місць,обладнання повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам МОЗ України, які забезпечують виконання виробничих завдань, дотримання вимог з питань охорони праці та техніки безпеки, правил санітарно-протиепідемічного режиму.
 • Керівництво КДЛ здійснює завідувач, який призначається та звільняється з посади керівником закладу у відповідності до чинного законодавства України.
 • Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки, що використовуються в КДЛ, здійснюється згідно з нормативними актами МОЗ України.
 • Лабораторія веде обліково-звітну документацію відповідно до форм, затверджених нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров я України.

 

 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 • Проведення лабораторних досліджень відповідно до чинних нормативно-правових актів МОЗ України. КДЛ КНП «ДМП» ДМР виконує такі види досліджень: гематологічні, загально-клінічні, біохімічні,імунологічні, бактеріоскопічні, паразитологічні.
 • Надання консультативної допомоги лікарям лікувальних відділень поліклініки у виборі найбільш діагностично – інформативних лабораторних тестів та інтерпретації отриманих результатів лабораторних досліджень.
 • Впровадження сучасних форм роботи, нових методів лабораторних досліджень.
 • Проведення внутрішньо лабораторного контролю якості.
 • Участь у системі зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень.
 • Ведення обліково-звітної медичної документації.
 • Підвищення кваліфікації спеціалістів КДЛ в установленому порядку.
 • Розробка та забезпечення персоналу закладу детальними інструкціями щодо правил взяття, зберігання, транспортування, оформлення проб матеріалу на дослідження.
 • Складання та надання в установленому порядку статистичної звітності з питань, що належать до компетенції КДЛ.
 • Дотримання вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, санітарно-протиепідемічного режиму.

 

 • ОБО’ЯЗКИ КДЛ
 • Забезпечувати дотримання методів вимірювань, достовірність та точність досліджень.
 • Дотримуватись термінів проведення досліджень та порядку видачі результатів.
 • Систематично проводити внутрішньолабораторний контроль якості лабораторних досліджень.
 • Брати участь у системах зовнішньої оцінки якості досліджень.
 • Своєчасно проводити метрологічний контроль засобів вимірювання.
 • Дотримуватись конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень
 • Реактиви, стандартні контрольні матеріали, тест-системи, що застосовуються для проведення лабораторних досліджень, використовувати згідно з термінами придатності.
 • Зберігати обліково-звітну документацію протягом терміну, встановленого чинним законодавством України.
 • Відповідати вимогам правил санітарно-протиепідемічного режиму роботи та безпеки праці.
 • Проводити організаційно –методичні роботи.

 

 • ПРАВА КДЛ
 • Пдвищувати професійну кваліфікацію спеціалістів.
 • Подавати пропозиції керівництву ДМП щодо проведення заходів, направлених на покращення організації та умов роботи в КДЛ, якості робіт з клінічної лабораторної діагностики.
 • Брати участь в роботі медичних конгресів, семінарів, науково-практичних конференцій.
 • Брати участь в різних системах зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень.
 • Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

 

 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КДЛ
 • Клініко-діагностична лабораторія несе відповідальність за: неналежне виконання або невиконання лабораторних досліджень , недотримання вимог нормативних документів щодо виконання лабораторних досліджень, вимог інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, виробничої  санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Відповідальність кожного працівника КДЛ визначається посадовою інструкцією.

 

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту