Психоневрологічне та наркологічне відділення

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 • Психоневрологічне відділення є структурним підрозділом міської поліклініки.
 • Психоневрологічне відділення  надає лікувально-профілактичну,  діагностичну, консультативну,  медико-санітарну допомогу населенню м. Дрогобича та м. Стебника.
 • На посаду завідувача психоневрологічного відділення призначається  кваліфікований лікар-психіатр,  який підпорядковується безпосередньо головному лікарю та його заступнику.
 • Контроль за роботою відділення здійснює керівництво поліклініки.
 • Під час своєї діяльності  медичний персонал  психоневрологічного відділення  керується чинним законодавством, Законом України «Про психіатричну допомогу»,  наказами  директора – головного лікаря, розпорядженнями заступника з лікувальної роботи,  «Положенням про поліклініку», наказами, рішеннями, розпорядженнями вищих організацій,  нормативними актами щодо  охорони  праці ,  посадовими  інструкціями, локальними протоколами надання медичної допомоги особам з  розладами психіки та поведінки.
 • Основними завданнями психоневрологічного відділення є: забезпечення  кваліфікованої амбулаторної  допомоги особам з розладами психіки та поведінки  згідно клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю  “Психіатрія”; 2.впровадження  в   практику сучасних методів  лікування та профілактики  психічних розладів, а  також  новітній  досвід  надання  психіатричної  допомоги  в амбулаторних умовах.
 • Для виконання поставлених завдань необхідно:

-вчасно і кваліфіковано надавати лікарську допомогу населенню  як в амбулаторних, так і в  домашніх ( зокрема для осіб, які за станом здоров”я і перебігом захворювання не можуть  активно з”явитися на прийом до лікаря ) умовах.

-проводити заходи профілактики психічних розладів: раннє виявлення хворих із психічною патологією та їх ефективне лікування в амбулаторних та стаціонарних умовах.

-проводити диспансеризацію хворих, які знаходяться на обліку, та тих осіб, що потребують  такого медичного нагляду.

-дотримуватись законодавчої бази, щодо госпіталізації осіб, які потребують стаціонарного лікування (як добровільно, так і примусово) згідно Закону України ‘’Про  психіатричну допомогу’’.

-при наявності показів вчасно скеровувати осіб з розладами психіки  на МСЕК.

-проводити  обов’язкові попередні  та періодичні   психіатричні  огляди.

-консультувати хворих , скерованих спеціалістами інших  лікувально – профілактичних  закладів.

-чітко дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку відділення та санітарно – протиепідемічного режиму.

-активно проводити санітарно-просвітню роботу з населенням лікарями та середнім медичним персоналом відділення.

-регулярно подавати плани і звіти про свою діяльність у визначеному порядку.

-ретельно оформляти відповідну медичну документацію.

-систематично підвищувати теоретичний  рівень працівників відділення та їх професійну кваліфікацію.

 

 

 

 

 • Загальні положення
 • Кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю є спеціалізованим структурним підрозділом закладу охорони здоров’я Дрогобицької міської поліклініки.
 • Графік роботи кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я,на базі якого створений кабінет з 9.00-11.30год.
 • У своїй діяльності співробітники кабінету керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони  здоров’я України, цим Положенням , іншими нормативно-правовими актами.
 • Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений кабінет, виділяється необхідне оснащене приміщення. Табель оснащення Кабінету складається відповідно до наказу МОЗ України від 20 липня 2010 року № 590 « Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ- інфекцію/СНІД».
 • Кабінет створюється для проведення замісної підтримувальної терапії (далі – ЗПТ) наркотичними засобами, які використовуються для проведення ЗПТ ( далі – Препарати), під контролем медичного працівника відповідно до Порядку проведення ЗПТ хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 200.
 • Чисельність працівників Кабінету розраховується відповідно до встановлених згідно із законодавством штатних нормативів та типових штатів закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет. Персонал Кабінету складається з лікаря-нарколога або лікаря іншого фаху, який пройшов курс тематичного удосконалення з проведення ЗПТ, та двох медичних сестер. У разі роботи Кабінету менше трьох годин на день допускається робота медичного персоналу за сумісництвом.
 • Оплата праці працівників Кабінету здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року №308/519 « Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489.
 • Керівник закладу охорони здоров’я,на базі якого створений кабінет:
 • здійснює контроль та організацію роботи кабінету;
 • затверджує перелік відповідальних осіб, які допущені до роботи з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я, їх посадові обов’язки, порядок передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристроїв для пломбування;
 • проводить щокварталу інвентаризацію препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей.

 

 • Основні завдання  і  функції  Кабінету
 • Надання хворому Інформаційного листа про програму ЗПТ із застосуванням препарату МЕТАДОЛ або іншими препаратами замісної терапії.
 • Видача Препаратів для ЗПТ відповідно до призначення лікаря та контроль за прийомом Препаратів.
 • Ведення та зберігання медичної документації на хворого відповідно до вимог законодавства України; первинної облікової документації за формами облікової документації:№ 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препарату метадону», № 129-4/о «Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201.
 • Спостереження за станом хворих при проведенні ЗПТ.
 • Направлення хворих з опіоїдною залежністю до медичних фахівців за профілем патології у разі наявності показань.
 • Формування позитивного ставлення та прихильності до ЗПТ серед хворих з опіоїдною залежністю.
 • Надання керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, звітів за результатами роботи, у тому числі про використання Препаратів для ЗПТ.
 • Надання у письмовому вигляді керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створено Кабінет, щомісяця станом на перше число інформації про фактичну наявність наркотичних препаратів та про їх залишки відповідно до форми первинної облікової документації№ 129-4/о«Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201.
 • Письмові повідомлення з резолюцією керівника закладу охорони здоров’я зберігаються у відповідальної особи закладу.
 • Сприяння залученню громадських організацій до надання послуг консультування, формування прихильності до лікування, надання позалікарняної допомоги хворим з опіоїдною залежністю, насамперед ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, ініціювання організації груп само- та взаємодопомоги (за їх згодою).
 • Співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах неповнолітніх, центрами праці і соціального захисту населення, центрами здоров’я, центрами планування сім’ї, іншими заінтересованими організаціями та об’єднаннями громадян для забезпечення комплексності надання допомоги хворим з залежністю від наркотичних засобів, насамперед ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, особам з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.
 • Систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників Кабінету.
 • Поточна оцінка потреб щодо проведення ЗПТ на території, що обслуговується.
 • Працівники Кабінету повинні чітко і без скорочень заповнювати  медичну документацію.

 

 • Права працівників Кабінету
 • Вносити пропозиції керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, щодо підвищення ефективності діяльності Кабінету на території, що обслуговується.
 • Брати участь у співпраці з питань надання ЗПТ відповідно до законодавства України, у заходах загальнодержавних та регіональних програм з протидії поширенню ВІЛ/СНІДу спільно з міжнародними та громадськими організаціями.
 • Планувати власну діяльність з питань надання послуг дотестового консультування та тестування на наявність ВІЛ-інфекції відповідно до вимог законодавства і програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 • Брати участь у проведенні оцінки ситуації щодо наркологічної залежності серед населення території, що обслуговується, досліджень поведінки, моніторингу та оцінки ефективності ЗПТ.
 • Брати участь у тематичних конференціях, семінарах та інших заходах.
 • Проводити роботу, спрямовану на підвищення професійного рівня працівників Кабінету.

 

 • Управління Кабінетом
 • Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу та призначається наказом головного лікаря закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

 

 

 

 

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту