Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:
– направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
– направлення лікуючого лікаря за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД;
– самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД.

Підрядники:

1. КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» ДМР – проведення лабораторних досліджень у клініко-діагностичній лабораторії КНП «ДМЛ № 1» ДМР;

2. КНП «Дрогобицька міська лікарня № 3» ДМР – надання послуг на проведення цитологічних досліджень;

3. ТзОВ «Унілаб» – надання медичних послуг з проведення спеціалізованих лабораторно-діагностичних досліджень.

4. КНП ЛОР «Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» – надання консультативно-діагностичних та лабораторно-діагностичних послуг у сфері діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, інших опортуністичних і супутніх захворювань.

Місце надання послуг:

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22,

м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 9,

м. Дрогобич, вул. А. Шептицького, 7.

Перелік обладнання:
– система ультразвукової візуалізації з можливістю проведення доплерографії додатково з трансвагінальним датчиком;
– монітор фетальний (кардіомонітор плода) з автоматичним аналізом;
– кольпоскоп з фотофіксацією та/або відеосистемою;
– електрокардіограф багатоканальний;
– портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
– мішок ручної вентиляції легенів;
– ваги медичні;
– ростомір;
– глюкометр;
– термометр безконтактний;
– пульсоксиметр;
– тонометр;
– аптечка для надання невідкладної допомоги.

Обсяг медичних послу, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

Динамічне спостереження за перебігом вагітності, включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів, з дотриманням етапності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику, виконання індивідуального плану) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

а. загально-клінічних, біохімічних та імунохімічних лабораторних досліджень:

– розгорнутий аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту (щонайменше двічі, за показаннями);

– визначення групи крові і резус-фактору (при постановці на облік);

– аналіз крові на наявність антитіл при Rh негативній належності крові (щонайменше двічі, за показаннями);

– біохімічний аналіз крові (загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, електроліти, феритин крові);

– коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) та час згортання крові);

– глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

– загальний аналіз сечі з обов’язковим визначенням білку (при взятті на облік і при кожному відвідуванні);

– глюкозотолерантний тест (щонайменше 1);

– визначення плацентарного фактора росту (PIGF);

– визначення плазмового протеїну А (PAPP-A) та неконьюгованого естріолу (Е3) – щонайменше 1 раз, хоріонічного гонадотропіну (β-ХГЛ вільний, ХГЛ загальний) та альфафетопротеїну (AFP) – щонайменше двічі.

– визначення глікозильованого гемоглобіну.

b. досліджень на інфекції та віруси:

– HBsAg (при постановці на облік), антитіла до HBsAg, HCV;

– тестування на ВІЛ;

– серологічне дослідження на сифіліс (щонайменше двічі);

– бактеріологічне дослідження сечі та інші (при постановці на облік, інше за показами);

– мікробіологічне дослідження матеріалу з перианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В.

с. мікроскопічних та цитологічних обстежень:

– цитологічне дослідження цервікального мазка (цервікальний канал та ектоцервікс);

– мікроскопія урогенітального мазка на мікрофлору.

d. дослідження кардіоліпінових антитіл, антикоагулянту червоного вовчака, антитіл до бета-2-глікопротеїну – додатково дообстеження жінок з обтяженим анамнезом (з невиношуванням, з репродуктивними втратами, із венозним тромбоемболізмом та ін.);

e. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнток.

3. Організація забору та транспортування біологічного матеріалу для проведення досліджень у закладі або іншими надавачами медичних послуг на умовах договору підряду.

4. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

– УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії щонайменше двічі;

– трансвагінальна ультразвукова цервікометрія;

– УЗД внутрішніх органів;

– кольпоскопія;

– кардіотокографія (КТГ);

– електрокардіографія (ЕКГ);

– інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнток.=

5. Забезпечення проведення неінвазивної пренатальної діагностики з розрахунком індивідуального ризику жінки щодо хромосомних аномалій та певних вад розвитку плода за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм.

6. Визначення факторів ризику прееклампсії та проведення комплексу профілактичних заходів.

7. Проведення специфічної профілактики резус-сенсибілізації шляхом введенням антирезусного D імуноглобуліну, який закуповується закладом.

8. Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань.

9. Своєчасне виявлення вагітних, які належать до груп ризику (визначення групи ризику, виду ризику та оцінка його ступеня), з наступним дотриманням у веденні вагітності регіоналізації в організації перинатальної допомоги відповідно до чинного законодавства.

10. Направлення вагітної з екстрагенітальним захворюванням до інших спеціалістів для спільного спостереження лікарем-акушером-гінекологом та лікарем-спеціалістом відповідного профілю.

11. Організація (або направлення до) перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак аномалій, вродженої, спадкової патології для уточнення перинатального прогнозу, показань і умов для відповідних втручань.

12. Організація (або направлення до) мультидисциплінарного консиліуму за участю профільних спеціалістів для узгодження стратегії ведення вагітності та пологів у групі високого ризику.

13. Організація (або направлення) на комісію з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності за медичними показами, строк якої становить від 12 до 22 тижнів.

14. Своєчасне направлення вагітних для отримання стаціонарної допомоги з дотриманням регіоналізації в організації надання перинатальної допомоги за їх письмовою згодою.

15. Надання невідкладної медичної допомоги вагітним, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття, визначення подальшої маршрутизації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за їх письмовою згодою.

16. Організація занять у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання.

17. Підготовка до пологів з наданням інформаційної, психологічної підтримки та проведенням практичних занять для формування навичок пологової поведінки, грудного вигодовування та догляду за дитиною.

18. Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

19. Інформування щодо потреби звернення за медичною допомогою, в тому числі при ознаках початку пологової діяльності із визначенням закладів перинатальної допомоги відповідно до особливостей перебігу вагітності.

20. Охорона здоров’я матерів та новонароджених під час гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: визначення індивідуального графіку спостереження, у т.ч. з використанням телемедицини, SMS, телефону та ін.).

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту