Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:
– направлення лікаря ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
– направлення лікуючого лікаря;
– переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу під нагляд спеціалістів паліативної служби.

Місце надання послуг: 

м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22,

П. Орлика, 9.

Перелік обладнання:

  • пульсоксиметр;
  • глюкометр;
  • тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;
  • термометр безконтактний;
  • кисневий концентратор;
  • аспіратор (відсмоктувач);
  • електрокардіограф багатоканальний портативний;
  • автоматичний дозатор лікувальних речовин;
  • набір хірургічних інструментів для обробки ран та пролежнів.

Обсяг медичних послу, який надається відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки:

1. Координація та надання паліативної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці (дорослим та дітям) за місцем його/її перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації у цілодобовому режимі.

2. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги, його дотримання, своєчасне внесення змін відповідно до стану пацієнта/пацієнтки.

3. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та виявлення порушень функцій життєво важливих органів і систем (за наявності) з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.

4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування психотерапевтичних інтервенцій.

5. Оцінка, запобігання, лікування та контроль хронічного больового синдрому (в т.ч. призначення та виписка рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення).

6. Оцінка та корекція нутриційного статусу.

7. Забір, транспортування зразків до лабораторного центру закладу або закладу, з яким укладено договір підряду, та проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);

c. міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

d. глюкоза в цільній крові;

e. загальний аналіз сечі;

f.  копрограма.

8. Видача направлення та/або забір, транспортування біологічних матеріалів для проведення інших лабораторних досліджень.

9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ)  та за  наявності ультразвукової діагностики (УЗД) та інших досліджень.

10. Забезпечення, контроль симптоматичної терапії та догляду.

11. Визначення показів для кисневої підтримки та забезпечення її проведення за допомогою кисневого концентратора за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

12. Спостереження та контроль за пацієнтом/пацієнткою, який/яка перебуває вдома на кисневій терапії та/або респіраторній підтримці.

13. Оцінка та визначення потреб пацієнтів в асистивних засобах для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету).

14. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, в т.ч. наркотичними засобами (через виписку рецептів ф-3 або за умови наявності відповідної ліцензії і створення “стаціонару на дому”, шляхом безпосереднього забезпечення лікарськими засобами), медичними виробами та розхідними матеріалами.

15. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.

16. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням згоди пацієнта/пацієнтки та його/її законних представників за потреби.

17. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або ЗОЗ, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.

18. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю під час його/її відвідування, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття.

19. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту