Відділ спецкошти

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ СПЕЦКОШТИ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Відділ спецкошти (надалі – ВС) є структурним підрозділом комунального неприбуткового підприємства “Дрогобицька міська поліклініка” Дрогобицької міської ради (надалі КНП «ДМП» ДМР), яке створене з  метою отримання прибутку від діяльності у відповідності до Постанови КМУ № 1138 від 17.09.1996р. «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти».

1.2. Завданням відділу є надання висококваліфікованих медичних послуг для населення за встановлену та затверджену оплату.

1.3.  Положення про ВС  (надалі Положення) розробляється і затверджується головним лікарем КНП «ДМП» ДМР.

1.4.  Планування діяльності ВС, формування штатного розпису, забезпечення кадрами здійснюється  головним лікарем КНП «ДМП» ДМР і відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.5.  Майно, придбане за рахунок надходжень ВС є спільною власністю територіальної громади району і належить КНП «ДМП» ДМР. ВС здійснює експлуатацію закріпленого за ним майна, проводить його поточний та капітальний ремонт.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВС.

2.1. Предметом діяльності ВС є медична практика, яка забезпечує виконання основних завдань відділення.

2.2. Основними завданнями ВС є:

2.2.1. Надання висококваліфікованої  медичної лікувально-діагностичної, профілактичної  медичної допомоги населенню на платній основі;

2.2.2. Впровадження в практику сучасних методів і засобів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров’я населення, діагностику та лікування захворювань;

2.3. ВС, відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

2.3.1. Ведення і передачу відповідних форм обліково-звітної та статистичної документації, надання у встановлені терміни інформації щодо діяльності;

2.3.2. Повне і якісне обстеження, встановлення діагнозу та організовує своєчасне лікування, або направляє хворих при необхідності отримання додаткової консультативно-лікувальної допомоги в лікувальні заклади вищого рівня.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВС.

3.1. Медичні працівники ВС призначаються на посаду та звільняються з посади наказом головного лікаря КНП «ДМП» ДМР у порядку, визначеному чинним законодавством України  про працю.

3.2. Посадові інструкції працівників ВС затверджуються головним лікарем КНП «ДМП» ДМР. Головний лікар може вносити  зміни і доповнення в посадові інструкції працівників ВС  залежно від потреб і зміни реальних умов праці.

3.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до працівників ВС визначаються згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 „Охорона здоров’я”, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 року N117.

3.3. Медичні працівники ВС мають право на:

3.3.1. Належні умови професійної діяльності;

3.3.2. Підвищення кваліфікації, перепідготовку в порядку, визначеному чинним  законодавством України;

3.3.3. Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення;

3.4. Медичні працівники зобов’язані:

3.4.1. Надавати своєчасні та висококваліфіковані медичні послуги;

3.3.2. Дотримувати вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;

3.4.3. Надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я пацієнта .

3.4.4. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку КНП «ДМП» ДМР;

3.4.5. Дотримуватись вимог санітарно-епідемічного режиму;

3.4.6. Один раз на рік проходити медичний огляд.

3.5. Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

  1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВС.

4.1. Основними джерелами фінансування ВС є:

4.1.1. Кошти, отримані від населення за надання медичних послуг;

4.1.2. Кошти, отримані від підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори на їх медичне обслуговування;

4.1.3. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

4.2. Калькуляція вартості медичних послуг проводиться КНП «ДМП» ДМР самостійно  згідно з встановленими законодавством нормативами. Прейскурант  на платні послуги ВС затверджується рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

4.3. Оплата за надані медичні послуги проводиться пацієнтами в касу КНП «ДМП» ДМР з отриманням чеку. За результатами діяльності ВС отримані  кошти надходять на  спеціальний рахунок КНП «ДМП» ДМР. Розпорядником коштів ВС являється головний лікар КНП «ДМП» ДМР.

4.4. Кошти, що надходять від роботи ВС, розподіляються головним лікарем КНП «ДМП» ДМР згідно з вимогами чинного законодавства України та даного Положення. Прибуток, що залишається після нарахування заробітних плат працівникам ВС, покриття поточних витрат ВС, розподіляється на потреби КНП «ДМП» ДМР та ВС.

4.5. Оплата праці працівників ВС здійснюється згідно з законодавчими актами про оплату праці працівників закладів охорони здоров’я.

4.6. У разі відсутності прибутку від діяльності ВС, а також у разі невиконання завдань поставлених перед ВС, він може бути скороченим за штатом (відпустка без збереження заробітної плати), реорганізований або ліквідований на підставі наказу головного лікаря КНП «ДМП» ДМР у порядку, визначеному чинним законодавством України.

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО

ВІДДІЛ СПЕЦКОШТИ.

5.1.  Зміни і доповнення до Положення про ВС КНП «ДМП» ДМР вносяться за рішенням головного лікаря КНП «ДМП» ДМР.

5.2. Пропозиції щодо внесення змін до Положення можуть надходити від трудового колективу та адміністрації  КНП «ДМП» ДМР.

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту